Tag Archives: từ vựng IELTS task 1

25% số điểm IELTS phần writting task1 là ở từ vựng, bạn có biết? (P1)

Bài thi IELTS Academic task 1 yêu cầu bạn sử dụng một số từ vựng để trình bày các dữ liệu được đưa ra trong biểu đồ tròn / thanh / đường / hỗn hợp hoặc để mô tả quá trình hoặc dòng chảy. Bạn cần sử dụng từ vựng thích hợp, trình bày các… Read More »