Tag Archives: khác biệt

Có sự khác biệt nào giữa IELTS TỔNG QUÁT và IELTS HỌC THUẬT?

IELTS Học thuật (Academic IELTS) và IELTS Tổng quát (General Training IELTS) là gì? Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, bạn có thể nhận thấy có hai bài kiểm tra khác nhau – Tổng quát và Học thuật. Hai dạng kiểm tra IELTS này có các phần Đọc và Viết khác nhau… Read More »